Υπογράφοντας τη Χάρτα

Το ελληνικό Δίκτυο για τη Διαφορετικότητα έχει ως βασικές αρχές του τον σεβασμό κάθε ξεχωριστής ταυτότητας ενός ατόμου και κάθε πιθανής συνύπαρξης πολλαπλών ταυτοτήτων, και την έμπρακτη προώθηση της μη διάκρισης και των ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο. Οι ταυτότητες αφορούν φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, γενεαλογικές καταβολές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, ηλικία, οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου, και βάσει του νόμου 4443/2016 προβλέπεται η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ενός ή περισσοτέρων από αυτές. Το Δίκτυο για τη Διαφορετικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα σε μια εποχή αυξανόμενης ξενοφοβίας, μισαλλοδοξίας και περιθωριοποίησης των μειονοτήτων.

Στόχος της είναι μια συμπεριληπτική ελληνική αγορά εργασίας, όπου καταρχάς θα γίνεται σεβαστή η διαφορετικότητα σε κάθε της μορφή, και θα προωθείται η αρχή της μη διάκρισης, προκειμένου κάθε άτομο ανεξαρτήτως ταυτότητας ή συνδυασμού ταυτοτήτων να είναι ορατό και ενεργό στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια στην κοινωνία.

 

Ως οργανισμός που εντάσσομαι στο Δίκτυο για τη Διαφορετικότητα αναλαμβάνω να:

 1. Προχωρήσω σε ενέργειες εσωτερικής εταιρικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στη διαφορετικότητα και τις διάφορες πτυχές της σε συνεργασία με φορέα/φορείς που εξειδικεύονται στο θέμα αυτό, οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά κατόπιν στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας αντίστοιχης εσωτερικής πολιτικής και εργασιακής κουλτούρας στον οργανισμό
 2. Επικοινωνήσω εσωτερικά την προώθηση της αρχής της μη διάκρισης και τις πρακτικές που ήδη υιοθετούνται ή που θα σχεδιαστούν εκ νέου ή θα προσαρμοστούν για τον λόγο αυτό με διάφορους τρόπους όπως εκπαιδεύσεις, ανακοινώσεις ή συμπερίληψη της αρχής στον κανονισμό λειτουργίας
 3. Εντάξω την αρχή και την πρακτική της μη διάκρισης στις διαδικασίες πρόσληψης, από την αναγγελία της θέσης και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων αλλά και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης κάθε εργαζομένου στον οργανισμό, όπως και την εφαρμογή της ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις θέσεις και βαθμίδες με έμφαση στα προσόντα κάθε ατόμου
 4. Καθιερώσω έναν μηχανισμό αναφοράς περιστατικών διάκρισης ή να ανανεώσω τον υπάρχοντα και να διευκολύνω τη διάχυση της πληροφορίας ως προς το μηχανισμό διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων ανά τμήμα αλλά και στο σύνολό τους
 5. Σέβομαι τα εργασιακά δικαιώματα λαμβάνοντας υπόψη γενικότερα ό,τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία αλλά και ό,τι προβλέπεται βάσει των ταυτοτήτων κάθε εργαζομένου
 6. Διαδίδω και να προωθώ το μήνυμα της διαφορετικότητας και των ανάλογων δράσεών μου σε πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές
 7. Κάνω απολογισμό σε ετήσια βάση των πρακτικών που υιοθέτησα και τις δράσεις στις οποίες προέβην για την προώθηση της αρχής της μη διάκρισης, και να ανακοινώνω τον απολογισμό αυτό στο Δίκτυο για τη Διαφορετικότητα.


  Υπογράφω

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης